۱- بررسی رابطه تمایل مدیران به مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و اثر بخشی تصمیم گیری مشارکتی

۲- بررسی مقایسه ای تاثیر شاخص های کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک بر مدیریت ریسک در بانک های خصوصی

۳- بررسی رابطه ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی در ……..

۴- بررسی عوامل موثر بر رفتار رویگردانی مشتری در ……..

۵- بررسی تاثیر بازارگرایی بر قابلیت های ارتباطی و عملکرد کسب و کار در فروشگاه های ……

۶- بررسی تاثیر هوش هیجانی معلمان منطقه …… بر روی اعتماد به همکارانشان در آموزش و پرورش

۷- بررسی واسطه های برون سپاری لجستیک با توجه به ابعاد رفتار مشارکتی مشتری

۸- بررسی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ……

۹- جایابی و چیدمان مناسب اقلام فروشگاه پوشاک بر ااساس تحلیل خرید مشتریان با استفاده از روش قوانین انجمنی با رویکرد داده کاوی

۱۰- تاثیر پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش کارایی و منزلت سازمانی کارکنان نیروهای مسلح

۱۱- بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به نقش قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت های شهر

۱۲- بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک تجارت شهر ….. بر پایه تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده

۱۳- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی عملکرد کارکنان در ……

۱۴- بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تغییر سازمانی در …….

۱۵- بررسی عوامل مرتبط با تسهیم دانش کارکنان در …….

۱۶- بررسی تاثیر حمایت ادراک شده از سوی کارکنان و تعهد سازمانی بر عملکرد مالی سازمان در …..

۱۷- بررسی رابطه بین فعالیت های منابع انسانی با نوآوری سازمانی در ……

۱۸- بررسی رابطه بین سیاست های منابع انسانی و نتایج تغییر در رفتار کارکنان

۱۹- بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران وزرات ……..

۲۰- بررسی تاثیر رفتار مشتریان مشکل آفرین بر رابطه کارمند – مشتری در……

۲۱- بررسی آمادگی سازمانی در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در کارخانه …..

۲۲- بررسی تاثیر موانع داخلی و خارجی بر توسعه صادرات

۲۳- بررسی تاثیر قومیت بر رفتار خرید مصرف کننده (با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن، جنسیت و تحصیلات)

۲۴- بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر عملکرد مالی از طریق رضایت شغلی کارکنان ……

۲۵- بررسی تاثیر دلبستگی شغلی بر عملکرد مالی از طریق رضایت شغلی در …….

 

 

۳۰۵۰