ساختار پایان نامه

دستورالعمل دانشگاه خود را در رابطه با ساختار پایان نامه بررسی کنید تا بتوانید الزامات ساختاری مقرر را برآورده نمایید. ساختار عمومی پایان نامه به شکل زیر است:

 • صفحه عنوان
 • چکیده
 • تشکر و تقدیر
 • تشکر و قدردانی از کسانی که در انجام پایان نامه شما را یاری نموده اند.
 • فهرست
 • کلیات
 • ارائه سؤال، مسئله، ایده، زمینه ای که تحقیق در آن قرار دارد و خلاصه ای از رئوس اصلی ساختار پایان نامه
 • فصول اصلی
 • ادبیات و پیشینه تحقیق
 • روش شناسی
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • یافته ها
 • نتیجه گیری: در فصل نتیجه گیری شما تمام یافته های تحقیق را جمع آوری، به صورت شفاف نتیجه گیری و پیشنهادهایی را براساس یافته ها ارائه می‌دهید. به علاوه لازم است پیشنهادهایی را برای پژوهش های اتی ارائه دهید و ارزیابی کنید چقدر خوب به اهداف تحقیق رسیده اید.