انجام پایان نامه علوم سیاسی

علوم سیاسی با تحلیل های سیاسی، دولت و حکومت ارتباط زیادی دارد و شامل شش گرایش روابط بین الملل، اندیشه سیاسی اسلام، مطالعات منطقه ای، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمانهای بین المللی و دیپلماسی کنترل تسلیحات می شود. دانش آموختگان رشته روابط بین الملل به طور کلی در وزارت خانه ها مشغول به کار می شوند، مانند وزارت امور خارجه و وزارت خارجه. به طور کلی روابط بین الملل با نهادهای اقتصادی و حقوقی بین المللی مانند کمیته حقوق بشر، دیوان بین المللی کیفری، دیوان دیوانهای دادگستری بین المللی، بانکهای توسعه اسلامی، بانکهای جهانی و … سروکار دارد. بحث دیپلماسی نیز در این گرایش جا دارد و به ارتباطات سیاسی بین ملل اعم از اولتیماتومها، تهدیدها و دفاع از منافع و بحثهای مختلف می پردازد.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه ::
دانشجوی علوم سیاسی باید کتب تاریخی بخصوص تاریخ سیاسی را دوست داشته باشد و فلسفه را با علاقه بخواند .
دانشجوی علوم سیاسی باید فردی منطقی بوده و نظریاتش مستند به دلیل و مدرک باشد و کسی است که قدرت ابتکار و توانایی فکری وسیعی داشته باشد و ریشه‌ها را شناسایی بکند و اوج بگیرد و از بالا مشکلات را ببیند و با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشد تا بفهمد که مردم جامعه‌اش به چه فکر می‌کنند و نیازهای آنان چیست.
داشتن شم و علاقه به مسایل سیاسی و برخورداری از یک دید عمیق و وسیع ویژگی‌هایی است که دانشجوی علوم سیاسی باید داشته باشد.