ارزیابی بلوغ سازمانی با استفاده از استاندارد OPM3 مطالعه موردی …….

چکیده پایان نامه

مدیریت پروژه سازمانی در واقع یک روش سیستماتیک در محدوده برنامه ، پروژه و پورتفولیو می باشد که سازمان را برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود یاری می رساند.

این پژوهش دو فرضیه را در بر گرفته است ::

۱- آیا بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکت …………. موفقیت امیز بوده است ؟

۶۷ درصد پاسخ ها مثبت بوده و ۲۳ درصد پاسخ ها منفی بوده است

۲- اولویت بندی اجزای مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه به چه صورت می باشد؟

مدیریت برنامه با ۸۸ درصد در اولویت ، مدیریت پروژه با ۶۱ درصد در رتبه بعدی و مدیریت پورتفولیو با ۴۴ درصد در رتبه سوم جای گرفته است .

نتایج نشانگر این موضوع بوده که عناصر ارزیابی و دانش در کنار هم به بهبود که هدف اصلی سازمان میباشد منتج شده است.

مدت زمان انجام کار

در ۴۳ روز کاری بعد از تصویب موضوع و تایید پروپوزال انجام شده است